به گزارش سایت اخبار مسکن

انبوه سازان و توسعه گران در بخش ساخت واحدها و آپارتمان های مسکونی با مشکلات مختلفی مواجه هستند. عدم وجود نقدینگی برای ساخت آپارتمان های مسکونی، باعث بروز مشکلات مختلفی برای انبوه سازان در بخش ساخت و ساز شده است.

ساخت آپارتمان ها و واحدهای مسکونی به دلیل هزینه سرسام آوری که دارد، و نداشتن نقدینگی کافی انبوه سازان برای ساخت خانه های مسکونی، باعث کاهش ساخت واحدهای مسکونی و افزایش بیکاری در بین جونان کشور، به ویژه افرادی که با بخش مسکن در ارتباط هستند شده است.

تسهیلات بانک ها به دلیل سودهای سرسام آور مورد استفاده سازندگان و انبوه سازان در بخش مسکن قرار نگرفته است. ساخت واحدهای مسکونی با هزینه های بالا از یک سو و پرداخت سودهای تسهیلات بانکی از سوی دیگر، انبوه سازان و توسعه گران در بخش مسکن را با مشکلات مختلفی مواجه می کند.

برای پیشبرد هدف رونق بخش مسکن باید بخش های مختلف کشور با یکدیگر همکاری لازم را انجام دهند تا بخش مسکن از حالت بحران و رکود اقتصادی خارج شود.

ساخت و ساز واحدهای مسکونی با هزینه های بالا باعث گران شدن واحدهای مسکونی و خالی ماندن آن ها خواهد شد. بیشترین کمکی که دولت در بخش ساخت و ساز واحدهای مسکونی می تواند انجام دهد، افزایش درآمد و کاهش هزینه های ساخت می باشد.

با کاهش هزینه های ساخت واحدهای مسکونی و رونق بازار مسکن، دیگر جایی برای نگرانی در افزایش تقاضا برای خرید خانه های مسکونی و خالی ماندن واحدهای ساخته شده به دلیل گران بودن قیمت نخواهد بود.

متاسفانه بانک های مختلف در بخش سودهای بانکی با یکدیگر رقابت دارند و این امر موجب بروز مشکلاتی در زمینه افزایش سودهای تسهیلات بانکی و در نتیجه عدم استفاده انبوه سازان از این تسهیلات خواهد شد.

کلمات کلیدی: ساخت و ساز واحدهای مسکونی با هزینه های بالا، گران شدن واحدهای مسکونی و خالی ماندن آن ها، پیشبرد هدف رونق مسکن، انبوه سازان و توسعه گران در بخش مسکن، کاهش هزینه های ساخت

ارسال پاسخ