به گزارش سایت اخبار مسکن

معماری اسلامی دارای سبک مخصوص به خود می باشد به گونه ای که با دقت در طرح ها و ساختمان های ساخته شده با این سبک ها به راحتی می توان متوجه تمایز موجود در این ساختمان ها به شکلی مناسب شد. انواع ساختمان های طراحی و اجرا شده در سبک های معماری اسلامی به شکل های مختلف و متنوعی اجرا می شدند و هر کدام دارای اسامی خاص خود و خصوصیات خاص خود می باشند.

به طور کلی معماری اسلامی متاثر از سبک های ساده و فاقد تزیینات برای ساختمان های گوناگون می باشد و طرح های زیبایی را خلق کرده است که می توانند هنوز هم زیبایی خود را به نمایش بگذارند. هر یک از سبک ها به صورت خاصی ایجاد می شدند و تنوع در سازه های قدیمی از این رو زیاد دیده می شود.

از نظر پلان های اجرایی برای ساختمان های مختلف و استفاده از مصالح گوناگون در سبک های مختلف معماری اسلامی تفاوت وجود دارد و این تفاوت ها متاثر از نوع بنای ساخته شده و فرهنگی می باشد که در گذشته حاکم بوده است.

در برخی از انواع سازه های قدیمی با معماری اسلامی می توان تزییناتی شامل انواع گچ بری ها و آجرکاری ها را به شکل های مختلفی در سازه های قدیمی مشاهده کرد و هر نوعی از این سازه ها پس از گذشت چندین سال تبدیل به آثار تاریخی زیبا و ماندگاری در معماری شده اند.

کلمات کلیدی: انواع سازه های قدیمی، پلان های اجرایی، انواع بنا، معماری اسلامی، انواع گچ بری، سبک های ساده، ساختمان های گوناگون، تنوع در سازه های قدیمی، انواع ساختمان، طرح ها در ساختمان ها

ارسال پاسخ